Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: CDG 2010 669401Material type: computer file Computer File; Format: reformatted digital electronic Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [CDG 2010 669401] (1 ).

2. This kind of love [videorecording] /produced in association with Equality Myanmar ; a film by Jeanne Hallacy ; producer, Jeanne Hallacy.

by Hallacy, Jeanne;Wong, Kenneth. -- Equality Myanmar

Call no.: CDG 2015 652862Material type: visual material Visual Material; Format: videocartridge ; Type of visual material: videorecording Publication: [Bangkok, Thailand : s.n., 2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDG 2015 652862] (1 ).

3. The TKT teaching knowledge test course training activities CD-ROM / Joanne Welling.

by Welling, Joanne.

Call no.: CDG 2009 673932Material type: book Book; Literary form: not fiction Publication: Cambridge : Cambridge University Press, 2009Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDG 2009 673932] (1 ).

4. ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by -- เนติบัณฑิตยสภา

Call no.: CDG1806Material type: computer file Computer File; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG1806] (2 ), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 603829] (3 ), Pridi Banomyong Library [CDG1806] (2 ), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [CDG1806] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG1806] (2 ), Sanya Dharmasakti Library [CDG1806] (1 ).

5. แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.).
Phǣn phatthanā bukkhalākō̜n dān theknōlōyī sārasonthēt læ kānsư̄sān (ICT) khō̜ng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2553-2556 [electronic resource] / čhattham læ phœ̄iphrǣ dōi Krasūang Theknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān, Sathāban Thīprưksā Phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp Nai Rātchakān (Sō̜ Pō̜ Rō̜.).

Thailand. Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Sathāban Thīprưksā phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān. by -- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

Call no.: CDG 2011 634002Material type: computer file Computer File; Format: electronic Publication: Krung Thēp... : Krasūang, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2011 634002] (1 ).

6. พูดเกาหลีเป็นเร็ว [วีดิทัศน์] =Quick steps to speak Korean.

by ลี, พู ยอง;วิภาวดี ปึงจิตต์วิสุทธิ์.

Call no.: CDG .พ7325Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2549Other title: Quick steps to speak Korean.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG 2006 490652 V. 1] (2 ), Pridi Banomyong Library [CDG .พ7325] (2 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG .พ7325] (2 ).

7. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] :สำหรับครูสอนภาษา / อลิสา วานิชดี.
Phāsā ʻAngkrit phư̄a kānthō̜ngthīeo thō̜ngthin [electronic resource] : samrap khrū sō̜n phāsā / Alisa Wānitdī.

Alisa Wānitdī. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Sinlapasāt. by อลิสา วานิชดี. -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

Call no.: CDG 2010 674530Material type: computer file Computer File; Format: electronic regular print Publication: [Nonthaburi : Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2553?] [2010?] Publication: [นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553?] [2010?]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG 2010 674530] (1 ), Pridi Banomyong Library [CDG 2010 674530] (1 ).

8. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /สำนักงานศาลปกครอง.

by -- สำนักงานศาลปกครอง

Call no.: CDG2165Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555- [2012]-Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 617150] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG2165 2554] (1 ).

9. รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

by -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: CDG2185Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]- [2013]-Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG2185 2556] (2 ).

10. สถิติจัดหางาน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน = Year book of employment statistics / Department of Employment, Ministry of Labour.

by -- กรมการจัดหางาน; Thailand. Department of Employment

Call no.: CDG155Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2552]-Other title: Year book of employment statistics.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG 2011 575608] (1 ), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 575608] (1 ), Pridi Banomyong Library [CDG155 2554] (4 ), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [CDG 2012 575608] (6 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG155 2554] (1 ).

11. สนุกกับภาษาเขมร [วีดิทัศน์] /ผลิตโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.
Sanuk kap phāsā Khamēn [videorecording] / phalit dōi Sūan ʻĀsīan Samnak Kānprachāsamphan Tāngprathēt Krom Prachāsamphan.

Krom Prachāsamphan. Sūan ʻĀsīan. by -- กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน

Call no.: CDG 2013 674523Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp... : Sūan, 2556?] [2013?] Publication: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2556?] [2013?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDG 2013 674523] (1 ).

12. สนุกกับภาษาพม่า [วีดิทัศน์] /ผลิตโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.
Sanuk kap phāsā Phamā [videorecording] / phalit dōi Sūan ʻĀsīan Samnak Kānprachāsamphan Tāngprathēt Krom Prachāsamphan.

Krom Prachāsamphan. Sūan ʻĀsīan. by -- กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน

Call no.: CDG 2013 674521Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp... : Sūan, 2556?] [2013?] Publication: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2556?] [2013?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDG 2013 674521] (1 ).

13. สนุกกับภาษามาเลเซีย [วีดิทัศน์] /ผลิตโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.
Sanuk kap phāsā Mālēsīa [videorecording] / phalit dōi Sūan ʻĀsīan Samnak Kānprachāsamphan Tāngprathēt Krom Prachāsamphan.

Krom Prachāsamphan. Sūan ʻĀsīan. by -- กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน

Call no.: CDG 2013 674519Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp... : Sūan, 2556?] [2013?] Publication: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2556?] [2013?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDG 2013 674519] (1 ).

14. สารคดีพิเศษ สตีฟ จ็อบส์ [วีดิทัศน์] /อำนวยการผลิต อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ; ควบคุมการผลิต ทวิน คงนา ... [และคนอื่น ๆ].
Sārakhadī phisēt Satīp Čho̜p [videorecording] / ʻamnūai kānphalit ʻAdisak Limparungphatthanakit ; khūapkhum kānphalit Thawin Khongnā ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻAdisak Limparungphatthanakit. Thawin Khongnā. Isaacson, Walter. Nanglak Čhāruwat. Sutthichai Yun, 1946- by อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ;ทวิน คงนา;ณงลักษณ์ จารุวัฒน์;สุทธิชัย หยุ่น;ไอแซคสัน, วอลเตอร์.

Call no.: CDG 2012 633641Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Nēchan Brō̜tkhǣtting Khō̜pō̜rēchan Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Other title: Satīp Čho̜p Other title: สตีฟ จ็อบส์.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 633641] (1 ).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305