New Books 2017-03 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / The Justice Group.

by -- จัสทิส กรุ๊ป

Call no.: KPT500 .บ62 2555Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555] [2012]Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | Big story อ่านเพื่อสอบ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [KPT500 .บ62 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT500 .บ62 2555] (1).
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการจ่ายเงินค่าตอบแทน และค่าป่วยการเกี่ยวกับการเงินคดี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่1) พ.ศ. 2556 / สำนักงานศาลยุติธรรม.
Kotmāi rabīap læ khō̜bangkhap nai kānčhāingœ̄n khātō̜pthǣn læ khāpūaikān kīeokap kānngœ̄n khadī (kǣkhai prapprung khrang thī 1) Phō̜.Sō̜. 2556 / Samnakngān Sān Yuttitham.

Samnakngān Sān Yuttitham. by -- สำนักงานศาลยุติธรรม

Call no.: HJ191.ท92 ก25 2556 Call no.: FIN HJ 2013 651927Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HJ191.ท92 ก25 2556] (2).
กฎหมายกับธุรกิจ : แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษา = [Law and business] / ศักดา ธนิตกุล.
Kotmāi kap thurakit : nǣokhit lak kotmāi læ khamphiphāksā = [Law and business] / Sakdā Thanitkun.

Sakdā Thanitkun, 1958- by ศักดา ธนิตกุล.

Call no.: K1005 .ศ62 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, เพิ่มเติมเนื้อหา.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Law and business.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [K1005 .ศ62 2559] (3). Checked out (3). Place hold
กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน / Luke Nottage และ ศักดา ธนิตกุล (บรรณาธิการ) ; สาธิตา วิมลคุณารักษ์ (แปล)
Kotmāi khwāmrapphit nai phalittaphan læ kotmāi māttrathān khwāmplō̜tphai khō̜ng sinkhā nai ʻĀsīan / Luke Nottage læ Sakdā Thanitkun (bannāthikān) ; Sāthitā Wimonkhunārak (plǣ)

Sakdā Thanitkun. Sāthitā Wimonkhunārak. by นอตเตจ, ลุค;ศักดา ธนิตกุล;สาธิตา วิมลคุณารักษ์.

Call no.: KNC239.3 .ก25 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KNC239.3 .ก25 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [KNC239.3 .ก25 2559] (2).
กฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ = Land allocation and condominium laws for real estate in Thailand / วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์, ขวัญชัย โรจนกนันท์
Kotmāi čhatsan thīdin læ ʻākhānchut thī kīeokhō̜ng kap ʻasanghārimmasap = Land allocation and condominium laws for real estate in Thailand / Wichēt Suwisit, Khwanchai Rōtčhanakanan.

Wichēt Suwisit. Khwanchai Rōtčhanakanan. by วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์;ขวัญชัย โรจนกนันท์.

Call no.: KPT683 .ว627 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Sathāpattayakammasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 [2011]Other title: Land allocation and condominium laws for real estate in Thailand .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT683 .ว627 2554] (1).
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / 'Ānon Sībunrōt.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Call no.: KPT900 .อ63 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิมเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT900 .อ63 2559] (1). Checked out (5). Place hold
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / 'Ānon Sībunrōt.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Call no.: KPT900 .อ63 2560Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT900 .อ63 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [KPT900 .อ63 2560] (3).
กฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
Kotmāi phisēt chabap sō̜p phrathammanūn sān yuttitham / Phœ̄mphūn Phisānthurakit.

Phœ̄mphūn Phisānthurakit. by เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.

Call no.: KPT1572 .พ743 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2555 [2012]Other title: Phrathammanūn sān yuttitham Other title: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [KPT1572 .พ743 2555] (1).
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [International law I] / นพนิธิ สุริยะ.
Kotmāi rawāng prathēt. Lem 1 = [International law I] / Nopnithi Suriya.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Call no.: KZ3410 .น336 2559 ล. 1Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Lecture notes 1 Other title: International law I | Lecture notes 1.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KZ3410 .น336 2559 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [KZ3410 .น336 2559 ล. 1] (3). Checked out (1). Place hold
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law II / นพนิธิ สุริยะ.
Kotmāi rawāng prathēt. lem 2 = International law II / Nopnithi Suriya.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Call no.: KZ3410 .น336 2559 ล. 2Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: International law II.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KZ3410 .น336 2559 ล. 2] (1), Sanya Dharmasakti Library [KZ3410 .น336 2559 ล. 2] (3).
กฎหมายลักษณะหนี้ = [Law of obligations] / โชคดี นพวรรณ.
Kotmāi laksana nī = [Law of obligations] / Chōkdī Nopphawan.

Chōkdī Nopphawan. Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by โชคดี นพวรรณ. -- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Call no.: KPT810 .ช923 2557Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557 [2014]Other title: Law of obligations.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [KPT810 .ช923 2557] (2).
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสอบ พยานหลักฐาน (คดีแพ่ง) / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng chabap sō̜p phayān lakthān (Khadī phǣng) / Phœ̄mphūn Phisānthurakit.

Phœ̄mphūn Phisānthurakit. by เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.

Call no.: KPT1672 .พ744 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2554 [2011]Other title: Phayān lakthān (Khadī phǣng) Other title: พยานหลักฐาน (คดีแพ่ง).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [KPT1672 .พ744 2554] (1).
กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.
Kotmāi 'āyā prīapthīap : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / Nanthat Kitrānan, Thīansiri Bunchōkwithūn.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์;เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Call no.: KPT3800 .น63 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [KPT3800 .น63 2559] (1). Checked out (3). Place hold
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย สิทธิโชค ศรีเจริญ.
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai prakanphai / Jitti Tingsaphat ; prapprung phœ̄mtœ̄m dōi Sitthichōk Sīčharœ̄n.

Jitti Tingsaphat, 1908-1995. Sitthichōk Sīčharœ̄n. by จิตติ ติงศภัทิย์;สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Call no.: KPT998 .จ63 2559Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT998 .จ63 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KPT998 .จ63 2559] (3). Checked out (6). Place hold
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.

by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน

Call no.: BJ1594.5 .ก36 2554Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [BJ1594.5 .ก36 2554] (1), Pridi Banomyong Library [BJ1594.5 .ก36 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BJ1594.5 .ก36 2554] (1).
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ / จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2559 Wat Čhīangʻīsrī Mongkhon Warārām Čhangwat Srīsakēt / čhattham dōi Khana Kammakān Damnœ̄nngān Phithī Thawāi Phāphrakathin Phrarātchathān Khana Kammakān Fāi Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน

Call no.: BQ6337.ศ52จ82 ก36 2559Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [BQ6337.ศ52จ82 ก36 2559] (1), Pridi Banomyong Library [BQ6337.ศ52จ82 ก36 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BQ6337.ศ52จ82 ก36 2559] (1).
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว / จัดทำโดย ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
Kō̜ranī sưksā nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon : kāndūlǣ phūdō̜iʻōkāt nai chumchon kānkhūapkhum pō̜ngkan rōk dōi chumchon chumchon sāngsœ̄m sukkhaphāp songsœ̄m sukkhaphāp khrō̜pkhrūa / čhatthamdōi Khanitthā Nanthabut læ khana.

Khanitthā Nanthabut. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ขนิษฐา นันทบุตร. -- สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

Call no.: W84.6 .ข36 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2550 [2007] Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550 [2007]Other title: Nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon : kāndūlǣ phūdō̜iʻōkāt nai chumchon kānkhūapkhum pō̜ngkan rōk dōi chumchon chumchon sāngsœ̄m sukkhaphāp songsœ̄m sukkhaphāp khrō̜pkhrūa Other title: Kāndūlǣ phūdō̜iʻōkāt nai chumchon kānkhūapkhum pō̜ngkan rōk dōi chumchon chumchon sāngsœ̄m sukkhaphāp songsœ̄m sukkhaphāp khrō̜pkhrūa Other title: Kō̜ranī sưksā nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon (Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a) : kāndūlǣ phūdō̜iʻōkāt nai chumchon kānkhūapkhum pō̜ngkan rōk dōi chumchon chumchon sāngsœ̄m sukkhaphāp songsœ̄m sukkhaphāp khrō̜pkhrūa Other title: นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว | การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว | กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [W84.6 .ข36 2550] (1).
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน / จัดทำโดย ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
Kō̜ranī sưksā nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon : kānčhatkān rōk rư̄arang nai chumchon / čhatthamdōi Khanitthā Nanthabut læ khana.

Khanitthā Nanthabut. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ขนิษฐา นันทบุตร. -- สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

Call no.: WT30 .ข36 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2550 [2007] Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550 [2007]Other title: Nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon : kānčhatkān rōk rư̄arang nai chumchon Other title: Kō̜ranī sưksā nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon (Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a) : kānčhatkān rōk rư̄arang nai chumchon Other title: Kānčhatkān rōk rư̄arang nai chumchon Other title: นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน | การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน | กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [WT30.ข36 2550] (1).
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน / จัดทำโดย ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
Kō̜ranī sưksā nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon : kāndūlǣ phūsūngʻāyu nai chumchon / čhatthamdōi Khanitthā Nanthabut læ khana.

Khanitthā Nanthabut. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ขนิษฐา นันทบุตร. -- สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

Call no.: WT120 .ข36 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2550 [2007] Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550 [2007]Other title: Nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon : kāndūlǣ phūsūngʻāyu nai chumchon Other title: Kāndūlǣ phūsūngʻāyu nai chumchon Other title: Kō̜ranī sưksā nawattakam kāndūlǣ sukkhaphāp chumchon (Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a) : kāndūlǣ phūsūngʻāyu nai chumchon Other title: นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน | การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน | กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [WT120 .ข36 2550] (1).
กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr และ Jeff Dyer ; ปรีดา ยังสุขสถาพร และ พันธพงศ์ ตั้งธีรสุนันท์ แปล.
Krabūankān khit læ sāng nawattakam = The innovator's method / Nathan Furr læ Jeff Dyer ; Prīda Yangsuksathāpōn læ Phanthaphong Tangthīrasunan, plǣ

Furr, Nathan R. Dyer, Jeff. Prīda Yangsuksathāpōn. Phanthaphong Tangthīrasunan. by เฟอร์, นาธาน อาร์;ไดเออร์, เจฟฟ์;ปรีดา ยังสุขสถาพร;พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์.

Call no.: HD58.9 .ฟ75 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻǢrō Mntimīdīa, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2559 [2016]Other title: Krabūankān khit læ sāng nawattakam : konlayut kānsāng mūnlakhā læ lot khwāmsīang hai thurakit Other title: Innovator's method | กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม : กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD58.9 .ฟ75 2559] (2).
 <<    1  2  3  4  5  ...  37    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305