New Books 2017-04 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ = บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) / คณะผู้จัดทำ วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการฯ ; นรัตถพล เจริญพันธุ์ ประธาณคณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ ... [และคนอื่น ๆ].
Khrōngkān phatthanā mahāwitthayālai wičhai hǣng chāt = bot sarup samrap phūbō̜rihān (Executive summary) / khana phūčhattham Wichai Bunsǣng phū ʻamnūai kān Samnak Bō̜rihān Khrōngkān ... ; Naratthaphon Charoenphan prathān Khana Kammakān Pramœ̄nphon Khrōngkān ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Wichai Bunsǣng. Naratthaphon Charoenphan. Samnak Bō̜rihān Khrōngkān Songsœ̄m Kānwičhai nai ʻUdomsưksā læ Phatthanā Mahāwitthayālai Wičhai Hǣng Chāt. Khana Kammakān Pramœ̄nphon Khrōngkān Phatthanā Mahāwitthayālai Wičhai Hǣng Chāt. by วิชัย บุญแสง;นรัตถพล เจริญพันธุ์. -- สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ; คณะกรรมการประเมินผลโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Call no.: DOC 2015 676297Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Khrōngkān Songsœ̄m Kānwičhai nai ʻUdomsưksā læ Phatthanā Mahāwitthayālai Wičhai Hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 676297] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 676297] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 676297] (2).
โครงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิสิฐ จะวะสิต และจิตราพร งามพีระพงศ์
Khrōngkān phatthanā ʻāhān phư̄a sukhaphāwa thī dī khō̜ng prachākō̜n phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai : rāingān kānwičhai chabap sombūn / Wisit Čhawasit læ Čhittrāphō̜n Ngāmphīraphong.

Wisit Čhawasit. Čhittrāphō̜n Ngāmphīraphong. Mahāwitthayālai Mahidon. by วิสิฐ จะวะสิต;จิตราพร งามพีระพงศ์. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Call no.: TP684.ม63 ว65 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhomsāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: 880-04 นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: โภชนาการ เล่ม 2. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [TP684.ม63 ว65 2558] (1).
โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาโภชนาการของแม่และเด็ก = Food and nutrition for improving maternal and child nutrition : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พัตธนี วินิจจะกูล และคณะ.
Khrōngkān wičhai dān ʻāhān læ phōchanākān phư̄a phatthanā phōchanākān khō̜ng mǣ læ dek = Food and nutrition for improving maternal and child nutrition : rāingān wičhai chabap sombūn / Phatthanī Winitčhakūn læ khana.

Phatthanī Winitčhakūn. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhomsāt læ Manutsayasāt. by พัตธนี วินิจจะกูล. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Call no.: WS115 .พ63 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhomsāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล, 2558 [2015]Other title: Food and nutrition for improving maternal and child nutrition.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [WS115 .พ63 2558] (1).
โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
Khrōngkān sưksā phatthanā phư̄a phœ̄m prasitthiphāp rabop kānkhonsong sinkhā tō̜nư̄ang lāi rūpbǣp chư̄amyōng kap khēt phư̄nthī thān kānphalit lak khō̜ng prathēt : rāingān chabap sombūn (Final report) / Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Kānkhonsong læ Čharāčhō̜n.

Thailand. Krasūang Khamanākhom. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Kānkhonsong læ Čharāčhō̜n. by -- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Call no.: HE273.55.ก2 ค946165 2557Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HE273.55.ก2 ค946165 2557] (1).
โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / [จัดทำโดย] บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิคคอนซัลแตนส์ จำกัด.
Khrōngkān trīam khwām phrō̜m phāk ʻutsāhakam Thai phư̄a rō̜ng rap kān chư̄am yōng nai phūmiphāk dūai sētthakit dičhitō̜n : rāingān kānsưksā chabap sombūn / [čhattham dōi] Bō̜risat Bō̜risat Sōsiʻō-ʻēkkhōnōmik Khō̜nsantǣn Čhamkat.

Bō̜risat Sōsiʻō-ʻēkkhōnōmik Khō̜nsantǣn. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by -- บริษัทโซซิโอ-เอคโคโนมิคคอนซัลแตนท์; สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Call no.: HC445.ฮ9ท72 ค935 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Bō̜risat, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HC445.ฮ9ท72 ค935 2559] (1).
โลกาภิวัฒน์ในฐานะตัวกำหนดสุขภาพเชิงสังคมกับการบริโภคอาหารของนักเรียนและนักศึกษา = Globalization as a social determinant of health and food consumption of students : รายงานการวิจัย / สุพจน์ เด่นดวง, นาถฤดี เด่นดวง.
Lōkāphiwat nai thāna tūa kamnot sukkhaphāp chœ̄ng sangkhom kap kānbō̜riphōk ʻāhān khō̜ng nakrīan læ naksưksā = Globalization as a social determinant of health and food consumption of students : rāingān kānwičhai / Suphot Dēndūang, Nātrưdī Dēndūang.

Suphot Dēndūang. Nātrưdī Dēndūang. Mahāwitthayālai Mahidon. by สุพจน์ เด่นดวง;นาถฤดี เด่นดวง. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Call no.: GT2853.ท9 ส73 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhomsāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [GT2853.ท9 ส73 2558] (1).
ใจถึงใจ / คณะผู้จัดทำรายการใจถึงใจ สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด.

by -- กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ คณะผู้จัดทำรายการใจถึงใจ

Call no.: HN700.565 .จ95Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2536-Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HN700.565 .จ95 2538-39] (2), Pridi Banomyong Library [HN700.565 .จ95 2546] (24), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HN700.565 .จ95 2540-41] (18), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/89236] (20). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HN700.565 .จ95 2539-40] (29 ).
ใช้หัวลุย : ถนนไปสู่ความสำเร็จ / เขียนโดย แวนด้า นอร์ธ กับ โทนี บูซาน ; แปลและแปลงเป็นไทยโดย ธัญญา ผลอนันต์.
Chai hūa lui : thanon pai sū khwāmsamret / khīan dōi Wǣndā Nō̜t kap Thōnī Būsān ; plǣ læ plǣng pen Thai dōi Tanya Phonʻanan.

North, Vanda. Buzan, Tony, 1942- Tanya Phonʻanan, 2489- by นอร์ธ, แวนด้า;บูซาน, โทนี;ธัญญา ผลอนันต์.

Call no.: BF441 .น54 2542Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khwankhāo'94, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BF441 .น54 2542] (1).
 <<    1  ...  21  22  23  >  >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305