ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา /

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. - อ่านกฎหมาย, กรุงเทพฯ : 2561 - 526 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 21 จองรายการนี้
กฎหมายระหว่างประเทศ =

จุมพต สายสุนทร. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 442 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 18 จองรายการนี้
ถาม-ตอบ นิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1) /

จำปี โสตถิพันธุ์. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 200 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จองรายการนี้
หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ /

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2561 - 323 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จองรายการนี้
แอนิมอล ฟาร์ม :

ออร์เวล, จอร์จ, - ไต้ฝุ่น, กรุงเทพฯ : 2560 - 135 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จองรายการนี้
ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน /

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2561 - 258 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จองรายการนี้
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า :

นิติการ นิ่มสุข. - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2561 - 10, 278 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จองรายการนี้
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ /

ไผทชิต เอกจริยกร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 448 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
นิติปรัชญาเบื้องต้น =

สมยศ เชื้อไทย. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 246 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /

ชาญชัย แสวงศักดิ์, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 356 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305