ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
การพยาบาลสูติศาสตร์ :

- สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2560 - 6, 151 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 20 จองรายการนี้
กฎหมายทรัพย์สิน :

อานนท์ มาเม้า, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ 2560 - 369 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จองรายการนี้
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก /

เพรียบ หุตางกูร. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2560 - 342 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายปกครอง /

ชาญชัย แสวงศักดิ์, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2560 - 376 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จองรายการนี้
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 =

ณิชยาภรณ์ มีเดช. - แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ : 2558 - 290 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จองรายการนี้
กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย /

สุปรียา แก้วละเอียด. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [ปทุมธานี] : 2560 - 12, 387 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
ตัวแทน-นายหน้า =

ไผทชิต เอกจริยกร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2560 - 406 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง /

จิ๊ด เศรษฐบุตร, - โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2560 - 9, 182 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
คำวินิจฉัยและผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ /

ธีระ สุธีวรางกูร. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2560 - 12, 383 แผ่น.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
กรรมสิทธิ์ /

อานนท์ มาเม้า, - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2560 - 888 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305